6th grade : Yuko Tanabe
7th grade : Tomoe Imamura
8th grade : Makiko Yoshimoto

EMSJPA@gmail.com